catala castellano english

Confidencialitat

En compliment del disposat  a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el informem que les dades personals que puguin constar en aquest document, estan incorporades en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, per a gestionar la nostra relació negocial. Pot exercitar els seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al remitent.

Aquest e-mail pot contenir informació confidencial. Si Vostè no es el destinatari no esta autoritzat a fer us de la informació continguda en aquest mail. Si per error ho ha rebut, li preguem que ens ho comuniqui d’immediat.